بازدید از کارخانه بلوشارک

بازدید از کارخانه بلوشارک

اعضای هیئت مدیره شرکت در مهر ماه سال جاری (۱۳۹۶) به دعوت شرکت بلوشارک از کارخانه و بخش های اداری و بازرگانی شرکت بلوشارک بازدید نمودند. این بازدید همزمان با آماده سازی محصولات سفارش ایستاب آفتاب بود. این همزمانی به این دلیل بود تا اعضای شرکت از جریان فرآیند تولید و مراحل کنترل کیفیت بازدید نمایند.

در حین بازدید اعضای شرکت ایستاب آفتاب در جریان کلیه فرآیندهای تامین مواد اولیه تا آخرین مرحله تولید و ارسال قرار گرفتند. مواد اولیه بکار گرفته شده توسط این شرکت از منابعی تهیه می شود که شرکتهای اروپایی از آن تامین مواد می نمایند. متخصصین این شرکت ضمن داشتن تجربه فراوان در زمینه تولید این نوع محصولات، آموزش های فراوانی در اروپا و آمریکا دیده اند که برآورد این اتفاقات منجر به تولید محصولاتی حتی فراتر از کیفیت محصولات اروپایی و آمریکایی نموده است، با این تفاوت که قیمت این محصولات در حد محصولات چینی می باشد. شاید این بهترین تعریفی باشد که از بلوشارک بتوان کرد: “کیفیت آلمان، قیمت چین”.

یکی از جذابیت های این سفر لذت بردن از غذاهای لذیذ چینی بود!!!

در این سفر از خط تولید این شرکت نیز بازدید مفصلی صورت گرفت و از کلیه مراحل تولید و روش های ساده ولی بسیار دقیق کنترل کیفیت بازدید به عمل آمد.

و در نهایت تست محصولات و حصول اطمینان از کیفیت محصولات